Zámkaři a montéři MZS

Informace

Zámkaři a montéři MZS
Historicky zámečnictví souvisí s kovářským řemeslem. Kovář pracoval se železem obvykle za tepla, zámečník pak za studena železo upravoval řezáním, vrtáním, pilováním apod. Mezi zámečnickou produkci se řadí kromě zámků kliky, dveřní závěsy, kování, klepadla, mříže atd. Dříve pod zámečnictví spadaly i různé užší specializace jako třeba hodinářství...
Historicky zámečnictví souvisí s kovářským řemeslem. Kovář pracoval se železem obvykle za tepla, zámečník pak za studena železo upravoval řezáním, vrtáním, pilováním apod. Mezi zámečnickou produkci se řadí kromě zámků kliky, dveřní závěsy, kování, klepadla, mříže atd. Dříve pod zámečnictví spadaly i různé užší specializace jako třeba hodinářství či hevernictví, které se buď zcela oddělily nebo zanikly. Od zámečníků se oddělili také zámkaři, specialisté na výrobu klíčů a opravy zámků. V angličtině se používá pouze slovo “locksmith”, významově je dnes bližší pojmu zámkař, i když původně také vychází z kovářského řemesla (“smith”=kovář).
Pro vykonávání práce zámkaře i zámečníka je nutná kvalifikace daná kvalifikačním standardem. Odborná způsobilost zámečníka vůbec nezahrnuje práci se zámky, ta náleží do kvalifikace zámkař. Přesto mnoho zámečníků vykonává zámkařskou činnost i když na to nemají patřičnou kvalifikaci ani povolení k této činnosti (koncese na poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob) a tím v podstatě porušují zákon. Živnostenské oprávnění na ohlašovací řemeslnou živnost „Zámečnictví, nástrojářství” k poskytování zámkařských služeb nestačí! Na druhou stranu, mnoho zámkařů, kteří složili profesní zkoušku pro tuto kvalifikaci a mají i koncesi se označuje za zámečníka, a to z toho důvodu, že většina lidí pojem zámkař nezná.
Jako jediné akreditované školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin. Tento vzdělávací program nabízíme dvakrát ročně a je zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař – Ministerstvo vnitra ČR.
Z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-146256-3/OBVV/VO-2013 máme oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru Zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz Zámkař, který je akreditován pod č.j. MSMT-313/2014-1/9140. Nabízíme také celodenní přípravné kurzy zaměřené na obsah zkoušky pro profesní kvalifikaci Zámkař, tuto zkoušku by měl mít každý zámkař (zámečník), aby vykonával svou profesi.
Dále z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-61817-3/OBVV/VO-2014 máme oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru.

PLATNÁ AKREDITACE ZÁMKAŘ

PLATNÁ AUTORIZACE ZÁMKAŘ

PLATNÁ AKREDITACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

PLATNÁ AUTORIZACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

Detaily

Zámkaři a montéři MZS  Počet produktů v kategorii: 2

Podkategorie

 • Rekvalifikace - ZÁMKAŘ
  Tento vzdělávací program nabízíme dvakrát ročně. Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.
  Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin.

  CENA KURZU VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

  OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

  Rekvalifikační osvědčení pro výkon povolání Technik mechanických zábran je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze naše školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského listu.
  AKREDITACE
  Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.
  Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.
  Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci a tím i vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.
  Akreditaci pro rekvalifikaci pro pracovní činnost Technik mechanických zábran mohou získat od MŠMT ČR pouze ty kurzy, které při splnění všech dalších podmínek mají minimální rozsah 160 hodin.
  RÁMCOVÁ OSNOVA KURZU ZÁMKAŘ

  MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

  Den 1 MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 2 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 3 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 4 Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření
  Den 5

  Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty

  DVEŘNÍ HARDWARE
  Den 6 Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
  Den 7 Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
  Den 8 Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
  Den 9 Normativní požadavky
  Den 10 Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství
  AUTOZÁMKY
  Den 11 Druhy uzamykacých systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání
  Den 12 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 13 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 14 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 15 Autozámky - servis a chyby v montáži
  TREZOROVÉ ZÁMKY
  Den 16 Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
  Den 17 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 18 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 19 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 20 Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži
  ZKOUŠKA K PROFESNÍ KVALIFIKACI ZÁMKAŘ
  Den 21 Písemná a závěrečná zkouška
  BOZP A PO
  Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu
  Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:
  V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.
  Rekvalifikace se uskutečňuje:     
  1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.   
  Jak se přihlásit do kurzu?
  Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

  V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na náš email info@locksmith.cz nebo rovnou zavolat na telefon +420 777 714 762.

  PLATNÁ AKREDITACE ZÁMKAŘ

  PLATNÁ AUTORIZACE ZÁMKAŘ

 • Přípravný kurz ke...

  Locksmith Service s.r.o. nabízí také celodenní přípravné kurzy zaměřené na obsah zkoušky pro profesní kvalifikaci Zámkař, tuto zkoušku by měl mít každý zámkař (zámečník), aby vykonával svou profesi.

  CENA KURZU

  • 3.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)
  DOBA TRVÁNÍ KURZU

  od 9:00 do 17:00 hodin

  OSNOVA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE ZÁMKAŘ

  • Funkce a parametry bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Technické normy týkající se bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických uzamykacích prvků>
  • Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  • Postup a odstranění závady u dveřního uzávěru
  • Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče
  • Výroba všech druhů klíčů
  • Programování transpordéru klíče
  • Otevírání cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  MÍSTO KONÁNÍ KURZU

  Školicí středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  KONTAKT PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
  Mgr. Jitka Ivanovová, MBA, telefon +420 604 226 550, info@locksmith.cz
  KVALIFIKACE ZÁMKAŘ (69-038-H)
  Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-146256-3/OBVV/VO-2013 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru Zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz Zámkař, který je akreditován pod č.j. MSMT-313/2014-1/9140. Tento vzdělávací program probíhá ve školicím středisku v Sokolově.

  PLATNÁ AKREDITACE ZÁMKAŘ

  PLATNÁ AUTORIZACE ZÁMKAŘ

 • Kvalifikace - ZÁMKAŘ

  Locksmith Service s.r.o. pořádá zkoušku pro profesní kvalifikaci Zámkař. Tuto zkoušku by měl mít každý zámkař (zámečník), aby vykonával svou profesi.

  CENA ZKOUŠKY

  • 5.900,- CZK bez DPH
  Také nabízíme celodenní přípravné kurzy zaměřené na obsah zkoušky. Cena přípravného kurzu je 3.900 včetně DPH.
  OSNOVA PŘÍPRAVNÉHO KURZU KE ZKOUŠCE ZÁMKAŘ
  • Funkce a parametry bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Technické normy týkající se bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických uzamykacích prvků>
  • Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  • Postup a odstranění závady u dveřního uzávěru
  • Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče
  • Výroba všech druhů klíčů
  • Programování transpordéru klíče
  • Otevírání cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

  KONTAKT PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  Mgr. Jitka Ivanovová, MBA, telefon +420 604 226 550, info@locksmith.cz

  KVALIFIKACE ZÁMKAŘ (69-038-H)

  Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-146256-3/OBVV/VO-2013 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru Zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz Zámkař, který je akreditován pod č.j. MSMT-313/2014-1/9140. Tento vzdělávací program probíhá ve školicím středisku v Sokolově.

  ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

  • Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  • Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu
  • Montáž a oprava zámků
  • Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče
  • Výroba všech druhů klíčů
  • Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

  ZKOUŠKU PROVÁDÍ

  Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI (ZKOUŠEJÍCÍMI) JSOU:

  Karel Burian

  Petr Mattuš

  Ing. Jiří Kohlíček

  Ing. Tomáš Cvek

  Ing. Ladislav Kratochvil

  Ondřej Nogol

  Petr Kazda

  Martin Beinl

  KONTAKT PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  Mgr. Jitka Ivanovová, MBA, telefon +420 604 226 550, info@locksmith.cz

  DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

  3 - 4 hodiny

  MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY

  1. Školicí středisko Sokolov - Luční 857, 356 01 Sokolov
  2. Školicí středisko Praha - V Bokách II 1048/11, 152 00 Praha-Hlubočepy
  3. Školicí středisko Tišnov - Koráb 132, 666 01 Tišnov

  Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní služby.

  Pro zájemce o zkoušku, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Zámkař, nabízíme kurzy pro jednotlivé oblasti, na které budou vypsané řádné termíny, které naleznete na stránkách www.locksmith.cz nebo www.azks.cz.

  PLATNÁ AKREDITACE ZÁMKAŘ

  PLATNÁ AUTORIZACE ZÁMKAŘ

 • Kvalifikace - MONTÉR

  Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-61817-3/OBVV/VO-2014 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru.

  CENA ZKOUŠKY

  • 5.900,- CZK bez DPH

  ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

  • Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace
  • Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran
  • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy
  • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

  ZKOUŠKU PROVÁDÍ

  Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI (ZKOUŠEJÍCÍMI) JSOU:

  Karel Burian

  Petr Mattuš

  Ing. Jiří Kohlíček

  Ing. Tomáš Cvek

  Ing. Ladislav Kratochvil

  Ondřej Nogol

  Petr Kazda

  Martin Beinl

  KONTAKT PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  Mgr. Jitka Ivanovová, MBA, telefon +420 604 226 550, info@locksmith.cz

  DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

  3 - 4 hodiny

  MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY

  1. Školicí středisko Sokolov - Luční 857, 356 01 Sokolov
  2. Školicí středisko Praha - V Bokách II 1048/11, 152 00 Praha-Hlubočepy
  3. Školicí středisko Tišnov - Koráb 132, 666 01 Tišnov

  Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní služby.

  Pro zájemce o zkoušku, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Zámkař, nabízíme kurzy pro jednotlivé oblasti, na které budou vypsané řádné termíny, které naleznete na stránkách www.locksmith.cz nebo www.azks.cz.

  PLATNÁ AKREDITACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

  PLATNÁ AUTORIZACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

Zobrazených 1 - 2 z 2 položek
Zobrazených 1 - 2 z 2 položek