Kategorie

Informace

Reklamační řád

I. Práva a povinnosti z vadného plnění 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud je součástí dodávky zboží akumulátor (baterie), je tato lhůta u samotného akumulátoru zkrácena na 6 měsíců od převzetí zboží. Toto zkrácení nemá vliv na výše uvedenou lhůtu 2 let pro zbytek dodávky zboží.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, případně používání zboží v rozporu s návodem. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

Upozornění: V případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, zkracuje se doba poskytované záruky na dobu 12 měsíců.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, výměnu anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo zcela odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

II. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u osoby prodávajícím určené k opravě neprodleně od zjištění nedostatku. Může tak učinit jak písemně tak elektronicky (emailem). Do reklamačního listu je třeba uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Osoba určená k opravě a poskytování veškerého záručního i pozáručního servisu obchodu www.locksmith.cz je společnost:

Locksmith Service s.r.o., IČ 02155052, sídlem Luční 857, 356 01 Sokolov

Pouze osoba určená k opravě je oprávněna přijmout zaslané zboží k uplatnění reklamace.

Toto ustanovení je v souladu s odstavcem 1) §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a dále pak § 2172 a § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Kupující je povinen sdělit osobě určené k opravě/prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (tedy při předání reklamačního listu prodejci). Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi (fakturou), ale není to nezbytné. Postačí i emailová komunikace, či výpis z účtu. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží do místa určeného k opravě. Zboží je kupující povinen k přepravě vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží by mělo být čisté a kompletní (soupis všech částí předání je uveden v reklamačním listu).

Osoba určená k opravě/prodávající nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne o reklamaci. Do této lhůty se však nezapočítává doba nutná pro potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti dalšího odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, osoba určená k opravě/prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Osoba určená k opravě/prodávající nemůže nést zodpovědnost za zachování osobních dat kupujícího, tedy např. kontaktů, nastavení, souborů apod. Kupující je povinen vyvinout dostatečnou součinnost ve věci reklamace a taktéž umožnit bezproblémový přístup prodávajícímu do uživatelského prostředí svého přístroje. V opačném případě se kupující vystavuje riziku, že osoba určená k opravě/prodávající bude nucen podniknout takové kroky, aby se do uživatelského prostředí přístroje dostal; i v případě neprojevení se závady či neuznání reklamace tedy nemusí být osobní data kupujícího zachována.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se osoba určená k opravě/prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat elektronicky a to emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné (záruční) reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (poštovné). 

V Sokolově dne 1. 4. 2017

Mgr. Jitka Ivanovová, Jednatelka společnosti Locksmith Service s.r.o.